(LocationManager.
GPS_PROVIDER, 0, 0, this);}

Kontakt

mindworkers

Astoria Business Link
ul. Przeskok 2
00-032 Warsaw, Poland

T — +48 508 428 497

F —

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000434240, kapitał zakładowy 564 903,00 zł.